COMPARTIMENT ASISTENTA SOCIALA

Atributii:

1. primeşte cererilor şi a actelor necesare întocmirii dosarului de ajutor social, conform Legii nr.416/2001, şi efectuează verificarea situaţiei ce rezultă din datele înscrise în actele doveditoare;

2. întocmeşte şi transmite, la începutul fiecărei luni, responsabililor pentru fiecare localitate, lista persoanelor şi numărul de ore ce trebuie efectuate de beneficiarii ajutorului social;

3. la sfârşitul fiecărei luni, după primirea pontajelor cu orele efectuate de beneficiarii ajutorului social, întocmeşte statul de plată;

4. propune primarului şi întocmeşte dispoziţiile privind acordare, modificare, suspendarea sau încetarea plăţii ajutorului social;

5. primeşte cererile şi actele necesare privind acordarea ajutorului de urgenţă şi a ajutorului de deces;

6. propune primarului şi întocmeşte dispoziţiile privind acordarea ajutorului de urgenţă şi a ajutorului de deces;

7. întocmeşte rapoartele statistice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001;

8. primeşte cererile şi actele necesare întocmirii dosarului de alocaţie de stat pentru copii conform Legii nr.61/1991;

9. până în data de 5 a fiecărei luni întocmeşte borderoul privind înaintarea dosarelor de alocaţie de stat pentru copii, pentru luna anterioară;

10. primeşte cererile şi actele necesare întocmirii dosarelor pentru alocaţia familială complementară şi alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală, conform O.U.G. nr.105/2003;

11. în termen de 15 zile de la primirea dosarelor şi o dată la 6 luni efectuează ancheta socială privind verificarea îndeplinirii de către solicitant a condiţiilor de acordare a alocaţiei familiale complementare sau a alocaţiei de susţinere;

12. verifică ca din 3 in 3 luni familiile care beneficiază de alocaţie familială complementară sau de alocaţie de susţinere să prezinte pentru copiii de vârstă şcolară dovada frecventării cursurilor;

13. propune primarului şi întocmeşte dispoziţiile privind acordarea, suspendarea sau încetarea alocaţiei familiale complementare sau de alocaţie de susţinere;

14. până în data de 5 a fiecărei luni întocmeşte borderoul privind înaintarea dosarelor de alocaţie familială complementară sau de alocaţie de susţinere;

15. primeşte cererile şi actele necesare întocmirii dosarelor de alocaţie pentru copiii nou-născuţi conform Legii nr.416/2001;

16. propune primarului şi întocmeşte dispoziţiile privind acordarea sau respingerea alocaţiei pentru copiii nou-născuţi;

17. până în data de 5 a fiecărei luni întocmeşte borderoul privind înaintarea dosarelor de alocaţie pentru copiii nou-născuţi;

18. primeşte cererile şi actele necesare întocmirii dosarelor privind acordarea trusoului pentru nou – născuţi conform Legii nr.482/2006;

19. propune primarului şi întocmeşte dispoziţiile privind acordarea sau respingerea acordării trusoului pentru nou – născuţi;

20. până în data de 5 a fiecărei luni întocmeşte borderoul privind înaintarea dosarelor de trusou pentru nou – născuţi;

21. primeşte cererile şi actele necesare întocmirii dosarelor privind acordarea unui sprijin financiar la constituirea familiei conform Legii nr.396/2006;

22. propune primarului şi întocmeşte dispoziţiile privind acordarea sau respingerea acordării unui sprijin financiar la constituirea familiei;

23. până în data de 5 a fiecărei luni întocmeşte borderoul privind înaintarea dosarelor de sprijin financiar la constituirea familiei;

24. întocmeşte anchetele sociale solicitate de diferite instituţii publice sau de persoanele fizice, răspunzând de exactitatea datelor înscrise în acestea;

25. sprijină nemijlocit Comisia pentru Protecţia Copilului Caraş – Severin în rezolvarea cazurilor privind instituirea unor măsuri de protecţie asupra minorilor, la solicitarea acesteia;

26. monitorizează permanent cazurile asupra cărora a fost stabilită o măsură de protecţie socială în condiţiile legii, informând în scris secretarul comunei despre aceasta, în termen util, despre modificările intervenite în statutul lor;

27. propune măsuri concrete pentru categoriile de persoane defavorizate conform prevederile O.G. nr.137/2000 pentru prevenirea şi combaterea tuturor formelor de discriminare;

28. înregistrează şi îndosariază hotărârilor judecătoreşti irevocabile privind delegarea exercitării drepturilor şi obligaţiilor părinteşti referitoare la persoana şi bunurile copilului;