COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL

Atributii:

1. stabileşte şi răspunde de aplicarea masurilor legale ce se impun pentru respectarea disciplinei financiare şi bugetare, în scopul identificării şi sancţionării evaziunii fiscale şi atragerea de venituri suplimentare la bugetul local;

2. asigură angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor;

3. ia măsuri pentru asigurarea fondurilor necesare funcţionării unităţilor de învăţământ;

4. asigură măsurile necesare pentru aplicarea normelor legale privind întocmirea, manipularea, circulaţia şi păstrarea documentelor cu regim special;

5. urmăreşte recuperarea pagubelor pricinuite de funcţionarii din cadrul Primăriei comunei Doclin şi a serviciilor acesteia, precum şi recuperarea sumelor datorate de persoanele fizice şi juridice care nu şi-au onorat obligaţiile de plată către bugetul local;

6. aplică viza de control financiar preventiv şi stabileşte normele necesare pentru respectarea Legii contabilităţii;

7. întocmeşte proiectul bugetului local al comunei Doclin şi proiectele de rectificare ale acestuia;

8. întocmeşte raportul primarului privind Proiectul bugetului local al comunei Doclin;

9. asigură şi răspunde de încasarea veniturilor bugetului local şi utilizarea acestora conform prevederilor bugetare;

10. face propuneri de fundamentare a impozitelor şi taxelor locale ce se constituie venituri la bugetul local datorate de contribuabili persoane fizice, persoane juridice, asociaţii familiale etc.;

11. fundamentează instituirea de taxe speciale pentru serviciile publice create la nivelul comunei în scopul satisfacerii unor nevoi ale cetăţenilor, colaborând în acest sens cu celelalte servicii din Primărie;

12. face propuneri pentru acordarea eşalonării la plata, amânării la plata la sfârşitul anului calendaristic, precum şi reducerii de majorări de întârziere pentru impozitele şi taxele locale neachitate, pentru cazuri şi motive temeinic justificate în vederea aprobării acestora de către Consiliul local;

13. face propuneri pentru majorarea sau diminuarea impozitelor şi taxelor locale stabilite în sume fixe în limita prevăzută de lege;

14. fundamentează propunerile privind indexarea anuală a impozitelor şi taxelor locale precum şi amenzilor, potrivit legii;

15. răspunde de recuperarea sumelor restante datorate de agenţii economici pe cale de decontare bancară, titlu executoriu sau prin executare silită, potrivit legii, asupra elementelor patrimoniale ale debitorilor, în cazul neachitării la termen a taxelor şi impozitelor locale stabilite de Consiliul local;

16. întocmeşte dările de seamă contabile trimestriale şi anuale şi le depune la Direcţia generală a finanţelor publice;

17. urmăreşte execuţia bugetului local şi întocmeşte raportul privind contul de execuţie a acestuia;

18. întocmeşte balanţele de verificare lunare;

19. asigură gestionarea judicioasă şi eficientă a fondurilor publice;

20. organizează, coordonează, îndruma şi controlează activitatea de evidenţă şi încasare a impozitelor şi taxelor şi răspunde de confirmarea în termen a preluării spre executare a debitelor primite de la alte unităţi şi a căror încasare se face prin Serviciul impozite şi taxe;

21. urmăreşte şi asigură efectuarea obligaţiilor de plată, conform prevederilor legale;

22. analizează solicitările de subvenţii care se acordă din bugetul local;

23. organizează, coordonează şi răspunde de activitatea de casierie în baza normelor şi instrucţiunilor specifice în scopul efectuării de încasări şi plaţi;

24. asigură respectarea normelor legale cu privire la inventarierea anuală a bunurilor, integritatea, păstrarea şi paza bunurilor şi valorilor de orice fel şi deţinute cu orice titlu, utilizarea valorilor materiale de orice fel, declasarea şi casarea de bunuri, efectuarea în numerar sau în cont a încasarilor şi plăţilor, în lei şi în valută de orice natură;

25. asigură întocmirea, păstrarea şi actualizarea evidenţei patrimoniului comunei Doclin şi prezentarea oportunităţilor de valorificare a acestuia, potrivit legii;

26. elaborează şi întocmeşte diverse documentaţii, rapoarte, ce stau la baza proiectelor de hotărâri cu conţinut economico-financiar;

27. asigură gestionarea materialelor, obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe din cadrul Primariei comunei Doclin;

28. asigură urmărirea execuţiei bugetare pentru toate activităţile finanţate prin bugetul local, precum şi pentru activităţile finanţate din surse extrabugetare;

29. analizează şi soluţionează solicitările de subvenţii care se acordă din bugetul local;

30. pe baza bugetului aprobat, întocmeşte deschideri de credite şi dispoziţii bugetare pentru toate activităţile cuprinse în bugetul local;

31. în concordanţă cu prevederile bugetare întocmeşte lunar cererile de sume defalcate şi transferuri din bugetul de stat (pentru investiţii, protecţie socială, etc.) pe care le supune avizării, direcţiei generale a finanţelor publice şi controlului financiar de stat;

32. asigură onorarea la timp şi corectă a obligaţiilor financiare ale instituţiei, către terţi şi acestora către instituţie cu respectarea priorităţilor potrivit legii;

33. asigură documentele şi sumele necesare pentru deplasările efectuate de personalul propriu în interes de serviciu în ţara şi străinătate;

34. asigură condiţiile pentru buna funcţionare a instituţiilor de sub autoritatea primăriei pe care le finanţează, total sau parţial (învăţământ, sănătate, asistenţă socială, cultură, sport, etc.);

35. asigură evidenţa contabilă, sintetică şi analitică a mijloacelor fixe, pe locuri de folosinţă, obiectelor de inventar în magazii şi în folosinţă, precum şi a materialelor pe gestiuni şi pe feluri de materiale în scopul păstrării integrităţii patrimoniului unităţii;

36. organizează efectuarea plăţilor reprezentând drepturile salariale ale personalului aparatului propriu al Consiliului local al comunei Doclin şi altor activităţi organizate în cadrul primăriei comunei Doclin şi altor activităţi organizate şi orice alte încasări şi plăţi în baza documentelor legal întocmite de compartimentele de specialitate şi vizate de cei în drept;

37. verifică statele de plată întocmite de Şcoala cu clasele I-VIII Tirol;

38. asigură plata indemnizaţiilor de naştere , a ajutoarelor sociale ce se acordă categoriilor de persoane prevăzute de Legea nr.416/2001, privind venitul minim garantat întocmite de asistentul social;

39. întocmeşte statele de plată pentru asistenţii personali cu handicap grav îngrijindu-se de asigurarea fondurilor necesare;

40. întocmeşte statele de plată pentru personalul din cadrul primăriei, asigură aplicarea reţinerilor potrivit obligaţiilor de plată ce revin personalului primăriei comunei Doclin;

41. asigură conducerea evidenţei zilnice a registrului de casă şi depunerea documentelor justificative, în vederea verificării şi înregistrării în evidenţele contabile, în acest scop încasează sumele datorate bugetului local provenite din chirii, taxe de concesionari, taxe de participare la licitaţie, etc., şi le depune zilnic la Trezoreria oraşului Bocşa;

42. asigură respectarea normelor şi instrucţiunilor specifice privind operaţiunile de casă;

43. organizează pregătirea şi desfăşurarea lucrărilor de inventariere privind patrimoniul public şi privat al comunei, efectuează valorificarea inventarelor şi face propuneri pentru recuperarea pagubelor constatate, după caz;

44. face propuneri şi urmăreşte îndeplinirea masurilor luate cu privire la casarea, declasarea sau transmiterea bunurilor întocmind documentele necesare;

45. întocmeşte lunar, trimestrial, semestrial sau anual, după caz, rapoarte statistice legate de atribuţiile compartimentului şi le înaintează secretarului comunei Doclin pentru centralizare;

46. asigură soluţionarea în termen legal a corespondenţei repartizate spre rezolvare, inclusiv a notelor de audienţă, interpelări formulate de către consilierii locali;

47. organizează, îndrumă şi controlează acţiunea de constatare şi stabilire a impozitelor şi taxelor de la persoane fizice, precum şi cele de la persoane juridice care se fac venit la bugetul local;

48. constată şi stabileşte toate categoriile de impozite şi taxe directe şi indirecte datorate de persoane fizice, precum şi impozitele şi taxele datorate de agenţii economici, persoane juridice, care se fac venit la bugetul local;

49. face propuneri motivate privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a taxelor speciale şi altor obligaţii fiscale, în temeiul legii;

50. întocmeşte borderourile de debite şi scăderi pentru toate impozitele şi taxele de debit datorate de persoane fizice şi juridice;

51. verifică agenţii economici asupra determinării materiei impozabile, precum şi asupra calculului impozitelor şi taxelor datorate bugetului local;

52. urmăreşte întocmirea şi depunerea, în termenele cerute de lege, a declaraţiilor de impunere de către contribuabili, persoane fizice şi juridice;

53. urmăreşte încasarea debitelor rezultate din contractele încheiate de Comuna Doclin;

54. calculează penalităţi pentru neplata la termen a obligaţiunilor contractuale şi întocmeşte după caz, toate documentele necesare pentru rezilierea contractelor şi recuperarea debitelor şi le transmite secretarului;

55. gestionează toate documentele referitoare la impunerea fiecărui contribuabil regrupate într-un dosar fiscal unic;

56. aplică sancţiunile prevăzute de actele normative tuturor persoanelor fizice şi juridice care încalcă legea fiscală şi ia toate masurile ce se impun pentru înlaturarea deficientelor constatate;

57. la solicitarea contribuabililor, cercetează şi face propuneri privind amânări, eşalonări, reduceri, scutiri, restituiri de impozite şi taxe, majorări de întârziere, în vederea aprobării lor de către Consiliul local;

58. organizează, execută şi verifică activitatea de urmărire silită a bunurilor şi veniturilor persoanelor fizice şi juridice, pentru realizarea impozitelor şi taxelor neachitate în termen şi a creanţelor băneşti constatate prin titluri executorii ce intră în competenţa organelor fiscale;

59. verifică respectarea condiţiilor şi prevederilor legale privind identificarea debitelor, confirmarea şi debitarea amenzilor, imputaţiilor, despăgubirilor şi a altor venituri ale bugetului local primite de la alte organe;

60. verifică documentaţiile şi propunerile privind debitorii insolvabili şi dispăruţi şi dacă le găseşte întemeiate le prezintă spre aprobare consiliului local;

61. urmăreşte permanent situaţia sumelor restante şi ia măsuri pentru lichidarea acestora;

62. întocmeşte referate privind restituirile de impozite şi taxe locale aflate în suprasolvire şi le înaintează spre aprobare primarului în vederea punerii în aplicare;

63. primirea şi verificarea obiecţiunilor prin care se solicită diminuarea sau anularea, după caz, a impozitelor, taxelor locale, a majorărilor de întârziere aferente, a penalităţilor şi altor sume;

64. ţine evidenţa obiecţiunilor şi a modului de soluţionare a acestora;

65. soluţionarea obiecţiunilor prin răspuns motivat şi comunicarea acestuia persoanei în cauză;

66. primirea contestaţiilor persoanelor fizice sau juridice nemulţumite de modul în care au fost soluţionate obiecţiunile;

67. întocmeşte documentele de actualizare şi modificare a chiriilor, taxelor de concesiune, redevenţelor, a cotelor de participare în contractele de asociere în corelaţie cu clauzele contractuale şi cu reglementările legale în vigoare;

68. în vederea deschiderii procedurii succesorale are obligaţia de a aduce la cunoştinţa compartimentului de stare civila poziţia de rol nominal unic al defunctului;

69. trimestrial prezintă rapoarte conducerii Primăriei (primar, viceprimar, secretar) şi Consiliului local privind modul de ducere la îndeplinire a hotărârilor Consiliului local, ce le-au fost difuzate pentru a fi puse în aplicare;

70. asigură soluţionarea în termen legal a corespondenţei repartizată spre rezolvare, inclusiv a notelor de audienţă, interpelări formulate de catre consilierii locali;

71. întocmeşte şi conduce evidenţa obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe din dotarea Primariei;

72. întocmeşte documentaţia în vederea eliberării autorizaţiilor ce fac obiectul Legii nr.300/2004, privind autorizarea persoanelor fizice şi asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi economice în mod independent;

73. păstrează secretul operaţiunilor efectuate pe linie de serviciu, răspunde după caz, material, civil, administrativ sau penal pentru faptele săvârşite în exercitarea atribuţiilor ce-i revin;

74. îndeplineşte orice alte atribuţii încredinţate de primar, viceprimar sau secretar.