COMPARTIMENT RESURSE UMANE

Atributii:

1. răspunde de întocmirea organigramei, statului de funcţii şi a fişelor de evaluare a posturilor pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Doclin şi al Consiliului local;

2. răspunde de întocmirea anuală a fişelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru personalul din aparatul de specialitate al Primarului comunei Doclin şi al Consiliului local;

3. răspunde de întocmirea statului de funcţiuni pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Doclin şi al Consiliului local în concordanţă cu organigrama şi statul de funcţii aprobate;

4. asigură respectarea condiţiilor legale în vigoare în ce priveşte angajarea, stabilirea salariului, promovarea în funcţii, acordarea de clase, grade şi trepte profesionale, recompense şi sancţionarea funcţionarilor publici şi a personalului contractual din aparatul de specialitate al Primarului comunei Doclin şi al Consiliului local;

5. asigură aplicarea corectă şi la timp a actelor normative cu privire la acordarea drepturilor salariale ale personalului din aparatul de specialitate al Primarului comunei Doclin şi al Consiliului local;

6. organizează potrivit legii concursuri în vederea ocupării posturilor vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Doclin şi al Consiliului local;

7. asigură realizarea programului de perfecţionare a personalului din aparatul de specialitate al Primarului comunei Doclin şi al Consiliului local, în condiţiile legii;

8. întocmeşte potrivit legii, graficul privind programarea concediului de odihnă, urmărind modul de efectuare al acestuia şi de acordare a concediilor suplimentare şi fără plată prevăzute de lege;

9. răspunde de întocmirea, completarea şi păstrarea carnetelor de muncă şi a Registrelor de evidentă a salariaţilor în format electronic;

10. completează legitimaţiile de serviciu şi eliberează adeverinţe privind calitatea de persoană încadrată în muncă;

11. păstrează şi asigură confidenţialitatea declaraţiilor de avere conform prevederilor legale;

12. asigură transmiterea la Agenţia Naţională Funcţionarilor Publici a datelor personale ale funcţionarilor publici precum şi a funcţiilor publice vacante pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Doclin;

13. colaborează cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în aplicarea Statutului funcţionarului public;

14. asigură aplicarea prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

15. va lua măsurile necesare pentru obţinerea avizelor prealabile şi necesare organizării concursurilor şi numirii sau angajării pe funcţii publice ori contractuale a personalului din cadrul aparatului propriu;

16. asigură depunerea declaraţiilor de avere şi de interese de către funcţionarii publici şi ia măsuri pentru sesizarea primarului în cazul apariţiei cazurilor de incompatibilitate;

17. asigură aplicarea corectă şi la timp a actelor normative cu privire la acordarea drepturilor salariale ale personalului din aparatul de specialitate al primarului şi al Consiliului local;

18. verifică şi propune primarului iniţierea proiectului de hotărâre privind aprobarea de către Consiliului Local a statelor de funcţii şi organigramele instituţiilor de sub autoritatea Consiliului Local;

19. soluţionează scrisori, sesizări şi reclamaţii privitoare la organizare, salarizare primite de la consiliul local şi instituţiile de sub autoritatea Consiliului Local;

20. elaborează în colaborare cu celelalte compartimente, regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate şi regulamentul de ordine interioară;

21. întocmeşte potrivit legii, adeverinţe privind sporurile acordate pentru întocmirea dosarului de pensie;

22. întocmeşte pontajul lunar pentru personalul din aparatul de specialitate al primarului şi Consiliului local al comunei Doclin;

23. execută lucrări de încadrare, redistribuire, transferare, detaşare sau încetare a contractului de muncă şi a raporturilor de serviciu pentru personalul din aparatul de specialitate al primarului şi Consiliului local al comunei Doclin;

24. asigură gestiunea curentă a resurselor umane şi a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi Consiliului local al comunei Doclin;

25. răspunde de păstrarea documentelor cu care lucrează şi predarea la arhiva primariei în luna februarie a anului următor;